مقایسه لودسل دیجیتال وآنالوگ

مقایسه لودسلهای دیجیتال با آنالوگ
مقایسه دقت لودسلهاي ً ديجيتال ً در مقايسه با لودسلهاي آنالوگ

در حال حاضر هيچ لودسل ديجيتال واقعي در صنعت باسكول كاميون كش وجودندارد . تمام لودسلهايي كه بعنوان ٌ ديجيتال ٌ فروخته مي شوند در واقع همان لودسلهاي آنالوگي هستند كه با قطعات الكترونيك علائم آنالوگ ر ادر داخل لودسل به خروجي هاي ديجيتالي تبديل مي كنند. بنابراين چه منافع و مزايايي از قراردادن قطعات الكترونيكي در داخل لودسل جهت ايجاد علائم خروجي ديجيتال وجود دارد؟

اتكاء‌پذيري لودسلهاي ً ديجيتال ً در مقايسه با لودسلهاي آنالوگ
يك لودسل ديجيتال مي تواند ده برابر يك لودسل آنالوگ قطعات و اتصالات جوشي داشته باشد . رابطه خرابي و تعداد قطعات و اتصالات جوشي در صنايع الكترونيك امري است كه براي همگان شناخته شده است . قطعات و اتصالات جوشي مي تواند عامل اصلي خرابي در محيط پرلرزش و پرتكان يك باسكول كاميون كش باشد. بعضي از توليد كنندگان لودسلهاي ً ديجيتالً از اتصالات پيچي براي وصل كردن كابل لودسل استفاده مي كنند اين اتصالات يكي از عوامي اصلي خرابي باسكول كاميون كش در شرايط كاربري بسيار دشوار وسخت است. بهترين راه حل ، داشتن كابل ممتد و ضد آبي است كه نقطه اتصال آن در داخل لودسل باشد. ورودي كابل و بدنه لودسل بايد ترجيحاً با جوشكاري كاملاً درزگيري شوند اين روش لودسل را در مقابل نفوذ رطوبت كه عامل اصلي خرابي و از بين رفتن آن است محافظت مي كند. استانداردها در حال حاضر رويه يكساني در صنعت لودسل ديجيتال وجود ندارد يعني هر توليد كننده لودسل ديجيتال زبان خاصي براي لودسل خود دارد كه قابل تعويض با لودسل ساخت توليد كننده ديگر نيست قطعات يدكي اين لودسلها فقط از سازنده يا نماينده رسمي آن قابل تهيه است . اين امر به خاطر محدوديت خدمات رساني كه براي دارنده باسكولهاي كاميون كش ايجاد مي كند مشكل آفرين است. مشهورترين لودسلهاي آنالوگ قابل تعويض با يكديگر هستندو مي توان آنها را از كليه توليد كنندگان باسكول تهيه كرد بنابراين مي توان خدمات تعميرات و نگهداري باسكول را از هر توليد كننده قابل اطميناني دريافت كرد.

جايگزين هاي لودسلهاي ديجيتال
مزيت لودسلهاي دیجیتال اين است كه عيب يابي و برقراري ارتباط با هريك از آن ها امكان پذير است اما همين امكان با استفاده از لودسلهاي آنالوگ و جعبه تقسيم هاي ديجيتال برآورده مي شود. جعبه تقسيم هاي ديجيتال توسط تعدادي از سازندگان باسكول بعنوان راه حل بهتر در مقابل لودسلهاي ديجيتال اختصاصي ارائه مي شود اين جعبه تقسيم ها ي ديجيتال طوري طراحي شده اند كه بتوانند با تمام لودسلهاي آنالوگ موجود در بازار بدون توجه به سازنده آنها كاركنند اين روش هر دو مزيت را به همراه دارد يعني استفاده از لودسلهاي آنالوگ موجود در بازار كه اتكاء پذيري آنها به اثبات رسيده و نيز امكان ارتباط با هريك از لودسلها جهت عيب يابي

بعضي از سازندگان ادعا مي كنند كه لودسلهاي ديجيتال آنها از لودسلهاي آنالوگ دقيق تر است واقعيت اين است كه لودسلهاي ديجيتال براي دريافت تاييديه دقت تحت همان مراحل آزمون دقتي قرار مي گيرند كه براي لودسلهاي آنالوگ معمولي متداول است و نيز همان تاييديه دقت را دريافت مي كنند (NETP Class IIIL.10.000 div) اضافه كردن قطعات الكترونيك در داخل لودسل دقت آن را بالا نمي برد.

در حال حاضر هيچ لودسل ديجيتال واقعي در صنعت باسكول كاميون كش وجودندارد . تمام لودسلهايي كه بعنوان ٌ ديجيتال ٌ فروخته مي شوند در واقع همان لودسلهاي آنالوگي هستند كه با قطعات الكترونيك علائم آنالوگ ر ادر داخل لودسل به خروجي هاي ديجيتالي تبديل مي كنند. بنابراين چه منافع و مزايايي از قراردادن قطعات الكترونيكي در داخل لودسل جهت ايجاد علائم خروجي ديجيتال وجود دارد؟

تماس با ما

  • آدرس ایران.مازندران. قائمشهر
  • شماره تماس: 09114410998
  • تلفکس: 01142036325
  • ایمیل: info@mtozin.ir

پروفایل های اجتماعی ما

 

facebook  google plus  linkedin

twitter  instagram  telegram