استاندارد کردن باسکول

تحویل استاندارد باسکول 60 تنی تمام الکترونیک داخل گود سردخانه قائمشهر

تحویل استاندارد باسکول 60 تنی تمام الکترونیک داخل گود سردخانه قائمشهر

تحویل استاندارد باسکول 60 تنی تمام الکترونیک داخل گود سردخانه قائمشهر

تحویل استاندارد باسکول 60 تنی تمام الکترونیک داخل گود سردخانه قائمشهر

تحویل استاندارد باسکول 60 تنی تمام الکترونیک داخل گود سردخانه قائمشهر

تحویل استاندارد باسکول 60 تنی تمام الکترونیک داخل گود سردخانه قائمشهر

تحویل استاندارد باسکول 50 تنی تمام الکترونیک روسطح زمین کارخانه بتن حاجی پور

تحویل استاندارد باسکول 50 تنی تمام الکترونیک روسطح زمین کارخانه بتن حاجی پور

تحویل استاندارد باسکول 60 تنی تمام الکترونیک تمام فلز شرکت تعاونی جلین استان گلستان

تحویل استاندارد باسکول 60 تنی تمام الکترونیک تمام فلز شرکت تعاونی جلین استان گلستان

تحویل استاندارد باسکول 20 تنی تمام الکترونیک تمام فلز سورتینگ وسردخانه کاظم زاده

تحویل استاندارد باسکول 20 تنی تمام الکترونیک تمام فلز سورتینگ وسردخانه کاظم زاده

 

تماس با ما

  • آدرس ایران.مازندران. قائمشهر
  • شماره تماس: 09114410998
  • تلفکس: 01142036325
  • ایمیل: info@mtozin.ir

پروفایل های اجتماعی ما

 

facebook  google plus  linkedin

twitter  instagram  telegram